ΑΓΡΟΤΙΚΑ Δήμος Κισάμου

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ο.Ε.Φ. Α.Σ. Γραμβούσας για Δράσεις Υπηρεσιών και Παγίων

Η Οργάνωση Ελαιοκομικού Φορέα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γραμβούσας έχοντας εγκριθεί ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών, έχει αναλάβει την υλοποίηση διετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2021-2022, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.861/86916/04.08.2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος προσκλήσεων: 24/06/2022

Ημερομηνία λήξης ισχύος προσκλήσεων: 14/07/2022

Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος, καλεί τους ενδιαφερόμενους να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε από τις επισυναπτόμενες αρχεία-προσκλήσεις.

Οι κωδικοί των δράσεων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ για το αρχείο-πρόσκληση «1091_PROSKLHSH_08» είναι οι κάτωθι :

Δ.iv.3 Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ).

 

Τύπος ανάρτησης:

Πρόσκληση

 

Αποτελέσματα Πρόσκλησης

Κωδικός ΟΕΦ: 1091
Επωνυμία ΟΕΦ: ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
Α/Α πρόσκλησης: 08
 

 

 

Θέμα εγγράφου:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια εξοπλισμού για την

βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (Αντλία Φίλτρου), της Δράσης Δ.iv.3 στο Πλαίσιο του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας 2021-2022 της

ΟΕΦ

Ημ/νία έναρξης ισχύος πρόσκλησης: 24/06/2022
Ημ/νία λήξης ισχύος πρόσκλησης: 14/07/2022
Όνομα αρχείου: 1091_PROSKLHSH_08.pdf
Υπεύθυνος Αποστολής από ΟΕΦ Ονοματεπώνυμο:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

2822022851

Αρμόδια για τους ελέγχους ΔΑΟΚ:

e-mail:

ΔΑΟΚ ΧΑΝΙΩΝ

galanis@crete.gov.gr

Διευθύνσεις ιστοτόπων ανάρτησης

πρόσκλησης

http://www.gramvousacoop.gr/en/home/

https://www.neoiorizontes.gr/

ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ

Άγιος Γεώργιος, Γραμβούσα, Κίσσαμος, Κρήτη ΤΚ 73400 Τηλέφωνο : 2822022851 http://www.gramvousacoop.gr/en/home/

 Κριτήριο αξιολόγησης: Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά & κάλυψης των κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης (βέλτιστη σχέση τιμής/ποιότητας).

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ημερομηνία

 

Ημέρα

 

Ώρα

14/07/2022* Πέμπτη 13:00 μ.μ.

*Αν δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά, η ΟΕΦ θα παρατείνει το διάστημα ισχύος της πρόσκλησης για 10 ημέρες.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΑΤ 861/86916/ 04.08.2021

Α. ΑΝΑΘΕΤΟΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ/ΈΡΓΟΥ

Α1. Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα

Αναθέτον φορέας είναι η ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ, η οποία αποτελεί Οργάνωση Παραγωγών του Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού του και της κείμενης νομοθεσίας.

Κύρια δραστηριότητα της ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ είναι η παραγωγή, αποθήκευση, και εμπορία ελαιολάδου.

Η ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ επικαιροποίησε την τήρηση των όρων της αναγνώρισης της από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ως Οργάνωσης Παραγωγών, με την υπ ’αριθμόν 36307/12.02.2021 απόφαση της, κατά την έννοια του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 της Επιτροπής για τον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών και σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 397/18265/16.02.17 απόφαση του ΥΠΑΑΤ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ως αναγνωρισμένη Οργάνωση Παραγωγών (και Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων – ΟΕΦ), έχει αναλάβει την υλοποίηση διετούς προγράμματος εργασίας, στο πλαίσιο των Καν.(ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 για την περίοδο 2021 – 2022, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 861/86916/ 04.08.2021 απόφαση της Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

Η ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας η «ΟΕΦ». Τα στοιχεία επικοινωνίας της ΟΕΦ είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση Έδρας / Επικοινωνίας : ΓΡΑΜΒΟΥΣΑ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2822022851

Αρμόδιος για Πληροφορίες : ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α2. Στοιχεία Διαδικασίας Αναθέσεων και Θεσμικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΟΕΦ θα πραγματοποιήσει την ανάθεση των εν θέματι έργων/δράσεων του προγράμματος εργασίας 2021-2022 με ανοικτή διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα διαδικασία είναι, το καταστατικό της ΟΕΦ και το πλαίσιο που διέπει την υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο είναι το ακόλουθο:

*Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όπως ισχύει

*Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών όπως ισχύει

*Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 615/2014 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών όπως ισχύει

*Απόφαση 861/86916/ 04.08.2021 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Εργασίας της Οργάνωσης Παραγωγών Α.Σ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την περίοδο 2021-2022 στο πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014στο πλαίσιο των καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014».

*Απόφαση 2889/321338 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Αίτημα τροποποίησης του προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. Α.Σ ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 6 της αριθ. 184/27855/29-01-2021 Υ.Α. όπως ισχύει».

*Σχετικές εφαρμοστικές οδηγίες και εγκύκλιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα έργα θα ανατεθούν με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και ανάθεσης που περιγράφονται στην παρούσα.

 Η επιλογή του αναδόχου πραγματοποιείται με ανοικτή διαδικασία, μετά από δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που διεξάγεται από την Ο.Ε.Φ..

Α3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου των Έργων

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο (ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ)» στο πλαίσιο της δράσης Δ.iv.3 του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ για το 2ο έτος υλοποίησης.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην

*Προμήθεια Ανοξείδωτού Σακόφιλτρου σχεδιασμένο για φιλτράρισμα με σάκους. Τ ο πάγιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτου χάλυβα

304.Η κεφαλή θα πρέπει να έχει δυνατότητα στήριξης ενός σάκου και στο εσωτερικό της να φέρει ενσωματωμένο φίλτρο από πορώδη επικάλυψη τιτανίου για την μέγιστη δυνατή συγκράτηση του σάκου.

Προμήθεια φυγόκεντρου Αντλίας με ελαστική φτερωτή για την διακίνηση υγρών. Η αντλία πρέπει να είναι φτιαγμένη από Ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, κατάλληλο για αντλίες, να διαθέτει εύκαμπτο στροφείο που να λειτουργεί σε χαμηλές στροφές, κατάλληλο για μεταφορά ευαίσθητων και παχύρρευστων υγρών, ακόμα και με στερεά τμήματα σε εναιώρημα.

Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί στην έδρα της ΟΕΦ ή σε άλλο χώρο ο οποίος θα επιλεχθεί από τη Διοίκηση της ΟΕΦ. Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί έως τις 30/11/2022. Ο προϋπολογισμός που διατίθεται για την προμήθεια του ανωτέρω εξοπλισμού ανέρχεται σε 4.000,00€ και κατανέμεται ως ακολούθως:

Κωδικός Δράσης Τίτλος Δράσης  

1ο έτος

 

2ο έτος

 

Σύνολο

 

Δ.iv.3

Προμήθεια εξοπλισμού για την βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής στο ελαιοτριβείο

(ΑΝΤΛΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ)

 

4.000,00€

 

4.000,00€

Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η καταβολή της αμοιβής του κάθε έργου θα γίνεται περιοδικά μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων του, όπως αυτά θα καθοριστούν στη σύμβαση.

Η παρούσα αφορά την υποβολή προσφορών για την προμήθεια των παραπάνω παγίων.

Α4. Προθεσμία παραλαβής προσφορών

H καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/07/2022 και ώρα 13:00 μμ. Η ΟΕΦ δύναται να παρατείνει την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία κατά 10 ημέρες εφόσον δεν υποβληθούν προσφορές ή υποβληθεί μόνο μία προσφορά.

A5. Δημοσιότητα

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναρτήθηκε στον δικτυακό τόπο της ΟΕΦ, στον δικτυακό τόπο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στον δικτυακό τόπο https://www.neoiorizontes.gr/ .

Όλα τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα διαδικασία και όλα τα έγγραφα που θα αφορούν την υλοποίηση των προς ανάθεση έργων θα πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα υποβολής προσφορών έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε πεδία σχετικά με το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:

Β 1. Υπεύθυνες Δηλώσεις

α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση α) για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) για δωροδοκία, γ) για απάτη, δ) για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία συμμετέχουν και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

-Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή ανέκκλητη διοικητική πράξη.

-Δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή τελούν σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

-Δεν έχει κριθεί ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής κατά την συμμετοχή του σε άλλου διαγωνισμούς

-Δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού με στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού

-Δεν έχει επιδείξει επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, αποζημιώσεις ή άλλες όμοιες κυρώσεις.

-Δεν έχει συμμετάσχει στην προετοιμασία του υποβληθέντος για έγκριση προγράμματος της ΟΕΦ.

-Κανένα από τα μέλη της εταιρίας μου δεν έχει καμία εταιρική σχέση ή σχέση εργασίας ή συγγενική και οικογενειακή σχέση με την ΟΕΦ και τα μέλη της.

Β 2. Αποδεικτικά τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει ως σχετικά δικαιολογητικά απόδειξης της τεχνικής του και επαγγελματικής του ικανότητας τα κάτωθι:

Β 2.1 Ενδεικτικό Κατάλογο συναφών έργων και ειδικότερα πελατών Β 3. Τεχνική & Οικονομική Προσφορά για το πάγιο

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει Τεχνική και Οικονομική Προσφορά για κάθε πάγιο και ειδικότερα τα κάτωθι:

Β 3.1 Αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών/προδιαγραφών του προσφερόμενου εξοπλισμού και του οίκου κατασκευής του

Β 3.2 Ενημερωτικό φυλλάδιο (prospectus)

Β 3.3 Χρόνο και τόπο παράδοσης του προσφερόμενου εξοπλισμού

Β 3.4 Παρεχόμενη εγγύηση (ελάχιστη 2 έτη)

Β 3.5 Οικονομική Προσφορά, όπως αναλύεται στην παράγραφο Γ 2.1

Β 4. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει επίσημα οικονομικά στοιχεία των τελευταίων τριών ετών από τα οποία να προκύπτει η οικονομική του και χρηματοοικονομική του επάρκεια :

Β 4.1 Ο Ετήσιος Κύκλος Εργασιών για την τελευταία τριετία (2019, 2020, 2021) είτε με την προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης, είτε με την προσκόμιση ισολογισμών.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γ1. Χρόνος / Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου Α4 της παρούσας.

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο από εκπρόσωπο του προσφέροντος ή από υπάλληλο ταχυμεταφορικής εταιρείας (courier), στη διεύθυνση που αναγράφεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραδοθεί στην έδρα της ΟΕΦ έως την ανωτέρα ημέρα και ώρα.

Η δομή του σφραγισμένου φακέλου θα πρέπει να ικανοποιεί ότι αναγράφεται στο κεφάλαιο Γ2.

Μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία οι επωνυμίες των προσφερόντων θα δημοσιευτούν στους ίδιους δικτυακούς τόπους που αναφέρονται προηγουμένως.

Γ2. Δομή / Περιεχόμενο Φακέλου Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο (κύριος φάκελος) στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς το ακόλουθα:

Προσφορά του «επωνυμία ΑΝΑΔΟΧΟΥ» στο πλαίσιο της από ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ με αριθ. ΧΧΧ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της προμήθειας πάγιου εξοπλισμού υλοποίησης δράσεων εκ του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ Α.Σ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ και με καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών την ΧΧ/ΧΧ/ΧΧ

Ο κύριος φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφορών, η οποία αναγράφει τα βασικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα έργα της παρούσας για τα οποία υποβάλλονται προσφορές, και τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του προσφέροντος.

Εντός του κυρίου φακέλου προσφορών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα

*Τεχνικό-οικονομικές προσφορές

*Δικαιολογητικά συμμετοχής

Γ2.1. Τεχνικό-οικονομικές προσφορές

Οι προσφέροντες υποβάλουν ξεχωριστή τεχνικό-οικονομική προσφορά για κάθε έργο της παρούσας που ενδιαφέρονται να αναλάβουν. Κάθε τεχνικό-οικονομική προσφορά πρέπει περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

*Έργο το οποίο αφορά

*Παρουσίαση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και εμπειρίας για το συγκεκριμένο έργο

*Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (π.χ., δομή και αρμοδιότητες ομάδας έργου)

*Περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να παρουσιάζουν κατά εύληπτο και σαφή τρόπο τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο προσφέρον για την υλοποίηση του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των ενεργειών αυτών, και τα παραδοτέα που θα τις συνοδεύουν.

Οικονομική προσφορά

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την υλοποίηση του έργου ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) το οποίο είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της δράσης για την προμήθεια του πάγιου εξοπλισμού σύμφωνα με την σχετική απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ και τον προϋπολογισμό του έργου. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια τού έργου και δεν αναπροσαρμόζονται. Το σχέδιο κατανομής των ετήσιων αμοιβών θα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις που διέπουν την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ και θα εξειδικευτεί στην σύμβαση που θα συναφθεί μετά την κατακύρωση του έργου.

Χρόνος ισχύος της προσφοράς

Η προσφορά πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει το προσφέροντα για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής τους.

Γ2.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής

Ο προσφέρον υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην ενότητα Β της παρούσας.

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

Δ.1. Αξιολόγηση Προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης της ΟΕΦ σύμφωνα με το άρθρο 12γ παρ.3 της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και πριν την τελική επιλογή, μεριμνά για την δημοσίευση στους δικτυακούς τόπους της παρ. Α5 των επωνυμιών των προσφερόντων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα φάκελο προσφορών.

Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται εντός το αργότερο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή αναδόχου για κάθε έργο.

Με το άνοιγμα των φακέλων προσφορών η επιτροπή αξιολόγησης καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τα στοιχεία υποβολής, την επωνυμία των προσφερόντων, και τα έργα για τα οποία υπέβαλλαν προσφορές.

Εν συνεχεία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής για κάθε προσφέροντα και καταχωρεί στο πρακτικό αξιολόγησης τη συμμόρφωση ή μη των δικαιολογητικών με τις προβλέψεις της παρούσας. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεων, αυτές καταγράφονται στο ανωτέρω πρακτικό. Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι κάποιο δικαιολογητικό συμμορφώνεται κατ’ αρχήν με τα απαιτούμενα αλλά χρήζει διευκρινήσεων ή/και συμπληρώσεων από τον προσφέροντα, ζητεί εγγράφως τα σχετικά, τα οποία και ο προσφέρον οφείλει να παρέχει εντός του εύλογου χρονικού περιθωρίου που θα θέτει το ανωτέρω έγγραφο.

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη. Αρχικά η επιτροπή ελέγχει ότι οι τεχνικό-οικονομικές προσφορές συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Η επιτροπή αξιολόγησης μπορεί να απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, τεχνικό-οικονομική προσφορά:

*Είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,

*Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Σε περίπτωση που μία τεχνικό-οικονομική προσφορά κριθεί απαράδεκτη αυτό καταχωρείται στο πρακτικό αξιολόγησης μαζί με την σχετική αιτιολόγηση.

Εν συνεχεία, η επιτροπή αξιολόγησης αφού λάβει γνώση επί του περιεχομένου της παρουσίασης του κάθε προσφέροντος αναφορικά με την εμπειρία του, προχωρά στην λεπτομερή αξιολόγηση των τεχνικό-οικονομικών προσφορών.

Όπως έχει περιγραφεί στην παρ. Α2 της παρούσας το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών για κάθε έργο βασίζεται στα κριτήρια που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Αντίληψη του προσφέροντος για το έργο

Βαθμολογείται η σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου (Κάλυψη ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών)

 

30

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου/προσφερόμενων ειδών

Βαθμολογείται η σαφήνεια και ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών του                 προσφερόμενου         εξοπλισμού,              η               ρεαλιστικότητα         του

χρονοδιαγράμματος και η προσφερόμενη εγγύηση

 

40

Αναλυτική παρουσίαση του εξοπλισμού και του προϋπολογισμού

Βαθμολογείται η πληρότητα της προσφοράς ως προς την ανάλυση του προσφερόμενου εξοπλισμού, του κόστους του και της αξιοπιστίας αυτού (π.χ., εμπειρία μελών της οργάνωσης στην χρήση συναφούς εξοπλισμού

του συγκεκριμένου κατασκευαστή)

 

 

30

Η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Για τη βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, υπολογίζεται ο συντελεστής που προσδιορίζεται από το κλάσμα: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ OIKONOMIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., πολλαπλασιαζόμενο επί 100.

Μετά και την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, οι προσφορές για το κάθε έργο κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας η οποία προκύπτει από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:

Τελικός Βαθμός Προσφοράς = (Βαθμός Ποιότητας Προσφερόμενου Έργου * 70%) + (Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς * 30%)

Η επιτροπή αξιολόγησης με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικό-οικονομικών προσφορών για κάθε έργο/πάγιο κατατάσσει τις προσφορές με βάσει την ανωτέρω βαθμολογία. Εν συνεχεία, ο προσφέρον του οποίου η προσφορά κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα κηρύσσεται ως ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου. Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο πρακτικό αξιολόγησης, στο οποίο η επιτροπή της ΟΕΦ αιτιολογεί επαρκώς την επιλογή της.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού Τεχνικής Προσφοράς.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο Δ.3 της παρούσας.

Δ.2 Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης –έκδοση εγγυητικής επιστολής

Η ΟΕΦ κοινοποιεί εγγράφως την απόφαση κατακύρωσης για κάθε έργο μαζί με αντίγραφο του πρακτικού αξιολόγησης σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά για το έργο αυτό, μετά από αίτηση του. Στην συνέχεια η ΟΕΦ προσκαλεί τον ανάδοχο κάθε έργου να προσέλθει για την σύναψη του σχεδίου σύμβασης το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΧVII της υπ’ αριθμ. 184/27855/29.01.2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το εν λόγω σχέδιο σύμβασης υποβάλλεται προς έγκριση στην επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου 12γ Παράγραφοι 6 έως 8 της υπ’ αριθμ. ΥΑ 184/27855/29.01.2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με την έγκριση της διαδικασίας επιλογής από την επιτροπή της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, γίνεται οριστική σύναψη της σύμβασης.

Για την οριστική σύναψη απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση εγγύησης ή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Άρθρο 12β, παράγραφος 4 της υπ’ αριθμ. ΥΑ 184/27855/29.01.2021, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δ.3 Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά των αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας, η προθεσμία άσκησής της είναι τρεις ημερολογιακές (3) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στους υποψηφίους. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ΟΕΦ, και η διοίκηση της ΟΕΦ αποφασίζει εντός προθεσμίας τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Ο ενιστάμενος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Δ4. Ματαίωση Διαδικασίας

Η ΟΕΦ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης για λόγους που αφορούν είτε την μεταβολή των συνθηκών υλοποίησης του προγράμματος εργασίας της ΟΕΦ, είτε την μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος είτε άλλους λόγους που κρίνονται ουσιώδεις (προσφορές ασύμφορες ή μη ικανοποιητικές). Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της διοίκησης της ΟΕΦ, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ