ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Μέχρι τις 7 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, μετεγγραφής και ανανέωσης εγγραφής σε ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.

Ξεκίνησαν στις 24 Ιουνίου και ολοκληρώνονται στις 7 Ιουλίου 2022 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών/μετεγγραφών μαθητών /-τριών σε ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://e-eggrafes.minedu.gov.grή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio από τον κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα Μyschoolστο σχολείο τελευταίας φοίτησηςή από τους ίδιους τους μαθητές αν είναι ενήλικες.Για την είσοδο στην εφαρμογή e-eggrafes, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του αιτούντος. Κατά την υποβολή της αίτησης καταχωρίζονται απαραίτητα μεταξύ άλλων :

*Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή όπως εμφανίζονται στο ΓΓΠΣ (taxis).

*Το e-mail,το μητρώνυμο και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του κηδεμόνα ή του ενήλικου μαθητή.

*Το σχολείο και η τάξη τελευταίας φοίτησης του/της μαθητή/τριας καθώς και ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) από το σχολείο τελευταίας φοίτησης (αναγράφεται στον έλεγχο προόδου ή ζητείται από το σχολείο τελευταίας φοίτησης).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και την οριστική κατάταξη των μαθητών/τριών σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ./ΓΕΛ. (η ενημέρωση γίνεται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές), οι αιτούμενοι οφείλουν να υποβάλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στη σχολική μονάδα κατανομήςτα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά* – βάσει της Y.A. 79942/ΓΔ4/2019 (άρθρα 9 &21)-  για την οριστικοποίηση της εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής. Η υποβολή των δικαιολογητικών δύναται να πραγματοποιηθεί :

1. Mε αυτοπρόσωπη παρουσία, ή

2. Mέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή

3. Mεταφορτώνοντάς τα στην εφαρμογή e-εγγραφές (νέα λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αφορά συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως αυτά παρουσιάζονται στα σχετικά πεδία της εφαρμογής)

μέχρι τις ακόλουθες ημερομηνίες:

1. για τα ΓΕ.Λ. μέχρι την έναρξη των μαθημάτων

2. για τα ΕΠΑ.Λ. από την 11η Ιουλίου 2022 έως την 22α Ιουλίου 2022 ηλεκτρονικά ή κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με φυσική παρουσία, κατά τις ημέρες θερινής εφημερίας των σχολικών μονάδων.

* Τα σε κάθε περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (Y.A. 79942/ΓΔ4/2019 άρθρο 9) είναι:

*Η ηλεκτρονική Δήλωσης Προτίμησης που υποβλήθηκε στο e-eggrafes η οποία και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α ́ 75)

*Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή/και πτυχίου για την εγγραφή αποφοίτου σε τομέα/ειδικότητα του ΕΠΑΛ. Για την εγγραφή στην Α’ Τάξη ΕΠΑΛ/ΓΕΛ απαιτείται το πρωτότυπο απολυτήριο Γυμνασίου το οποίο και διαβιβάζεται υπηρεσιακά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικών αιτήσεων .

*Εφόσον δε ρυθμίζεται κάτι διαφορετικό από δικαστική απόφαση, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του έτερου κηδεμόνατου/της μαθητή/τριας, στην οποία θα δηλώνονται:

-Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS),

– Η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας,και

-Η έγκριση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 της Y.A. 79942/ΓΔ4/2019 κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον είναι ανήλικος/η, είναι κατά περίπτωση:

*Ο πατέρας και η μητέρα,

*Το πρόσωπο που ασκεί νόμιμα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων ή έλλειψης/κωλύματος κηδεμόνα,

*Το ενήλικο πρόσωπο που έχει ορίσει- μέσω έγγραφης εξουσιοδότησης- ως αντιπρόσωπό του ο κηδεμόνας, στην περίπτωση διαμονής του κηδεμόνα σε διαφορετική περιοχή από την περιοχή έδρας του σχολείου.

Επιπλέον, για την εγγραφή στην Α’ Τάξη καθώς και για τη μετεγγραφή από άλλο σχολείο:

*Tο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)το οποίο έχει διάρκεια ισχύος τρία (3) σχολικά έτη (ΚΥΑ Φ.6/304/75662/Γ1/2014) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον ιατρό. Σε περίπτωση μη κατάθεσης του ΑΔΥΜ, ο μαθητής δεν μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του ΑΔΥΜ είναι:

*Έως και την ηλικία των δεκαέξι ετών οι παιδίατροι.Για μεγαλύτερες ηλικίες των δεκάξι ετών δυνατότητα συμπλήρωσης έχουν οι ειδικότητες των παθολόγων.

*Κατ’ εξαίρεση συμπληρώνεται από παιδιάτρους εφόσον οι μαθητές παρακολουθούνται από ειδικές παιδιατρικές μονάδες για ασθένειες ειδικών νοσημάτων ή η βιολογική τους ωρίμανση αντιστοιχεί σε παιδική ηλικία.

Τα ΑΔΥΜ εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικά από τις μονάδες Υγείας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

*Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

*Γνωμάτευση για περιπτώσεις Δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών (από ΚΕΔΔΥ, ΚΕΣΥ, ΙΠΔ).

*Απολυτήριο Γυμνασίου, εφόσον αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά.

Γιατί να επιλέξω ΕΠΑ.Λ.;

Η θεσμοθέτηση αλλαγών στην Ελληνική Επαγγελματική Εκπαίδευση από τον Απρίλιο του 2016 (πρόσβαση σε ΑΕΙ, τάξη μαθητείας), όταν και ξεκίνησε η υλοποίηση του «Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης», είχε σαν αποτέλεσμα το ποσοστό εγγραφής των αποφοίτων Γυμνασίουστο Επαγγελματικό Λύκειο να ανέβει το σχολικό έτος 2018-19 για πρώτη φορά λίγο πάνω από το 30% (ΥΠΠΕΘ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ). Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία του Cedefop (CentreEuropéenpourleDéveloppementdelaFormationProfessionnelle- Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, 2020) ο αντίστοιχος μέσος όρος των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση στα κράτη μέλη της Ε.Ε. κινείται σταθερά περίπου στο 49%.

Μετά και τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων χρόνων στα βασικά χαρακτηριστικά των Επαγγελματικών Λυκείων περιλαμβάνονται:

α) η απονομή Απολυτηρίου και Πτυχίου.

Στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ. που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη φοίτησή τους απονέμεταιτόσο απολυτήριο Λυκείου απόλυτα ισότιμο με το αντίστοιχο του Γενικού Λυκείου, όσο και Πτυχίο επιπέδου 4 – σύμφωνα με το εθνικό (βλ. ΕΟΠΠΕΠ-Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και το ευρωπαϊκό (βλ. EQF -EuropeanQualificationsFramework) πλαίσιο προσόντων  – της αντίστοιχηςειδικότητας που παρακολούθησαν. Το εν λόγω πτυχίο σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσίααλλά και για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κατηγορίας ΔΕγια πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα .

β) η αλλαγή της δομής των ΕΠΑ.Λ. και η πλήρης αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.

*Στην Α’ Τάξη προσφέρεται στους μαθητές ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών 35 ωρών, αποτελούμενο από μαθήματα γενικής παιδείας (22 ώρες), επιλογής (6 ώρες) και ομάδων προσανατολισμού (7 ώρες).

*Στη Β΄ Τάξη γίνεται επιλογή ανάμεσα σε εννέα τομείς σπουδών και διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας (12 ώρες) και εργαστηριακών μαθημάτων (23 ώρες).

*Στη Γ΄ Τάξη γίνεται διαχωρισμός των τομέων σπουδών σε επιμέρους ειδικότητες, με μαθήματα γενικής παιδείας (12 ώρες) και ειδικοτήτων (θεωρητικά και εργαστηριακά – 23 ώρες).

γ) η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το 2016 δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων και σε ΑΕΙ μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μετά την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ (ν. 4610/2019), τα ποσοστά διαθέσιμων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση επί του συνολικούαριθμούεισακτέων ανά κατηγορία τμημάτων για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

*5% για Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα Ιατρικής-Οδοντιατρικής-Κτηνιατρικής-Φαρμακευτικής-Φυσικής-Βιολογίας-Γεωλογίας,Αστυφυλάκων-Πυροσβεστών-Λιμενοφυλάκων

*(8%) για τις ΑΣΣΥ (Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών)

*10% για τα υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων

*20% για Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και Α.Σ.Τ.Ε.(Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης)

*35% για ΑΕΝ (Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Αν και τα προαναφερόμενα ποσοστά διαθέσιμων θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.φαντάζουν αρκετά μικρά σε σχέση με τα ποσοστά για αποφοίτους των Γενικών Λυκείων, είναι αρκετά ικανοποιητικά αν ληφθεί υπόψιν :

*Το πολύ μικρό ποσοστό μαθητών ΕΠΑ.Λ. της Γ’ τάξης που δηλώνουν συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και τον ακόμα μικρότερο αριθμό που τελικά συμμετέχει. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΔΕ Χανίων περίπου το 50% των μαθητών/τριών του Ν. Χανίων που είχαν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ δεν προσήλθαν την πρώτη ημέρα εξέτασης.

Ότι τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. είναι , κατά κοινή παραδοχή, σαφώς μικρότερου βαθμού δυσκολίας έναντι του βαθμού δυσκολίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων του Γενικού Λυκείου, με αποτέλεσμα η πρόσβαση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ.στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση να χαρακτηρίζεται  ευκολότερη σε σχέση με την πρόσβαση των μαθητών τουΓενικού Λυκείου. Επισημαίνεται ότι στα ένστολα τμήματα (Αστυφυλάκων-Πυροσβεστών-Λιμενοφυλάκων-ΑΣΣΥ-ΑΕΝ), τα τμήματα Μουσικών Σπουδών, Θεατρικών Σπουδών, Κινηματογράφου και Φυσικής Αγωγής έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι όλων των τομέων μέσω της κοινής για όλους τους τομείς ομάδας σχολών.

δ) η εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας».

Ακολουθώντας το γερμανικό πρότυπο της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2016-2017 ξεκίνησε η λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας. Πρόκειται για μια προαιρετική Τετάρτη Τάξη για τους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ., στην οποία εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης χρονικήςδιάρκειας 11 μηνών(1 Σεπτεμβρίου – 31 Ιουλίου)που περιλαμβάνει:

*Αμειβόμενο με το 95% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και με ασφαλιστική κάλυψη,«πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», διάρκειας 156 ημερολογιακών ημερών (32 ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένων σε 4 ημέρες). Κατά τη διάρκεια της σύμβασης χορηγείται υποχρεωτικά κανονική άδεια 12 εργάσιμων ημερών.

*«Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας 203 ωρών το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα για 7 διδακτικές ώρες μια (1) ημέρα την εβδομάδα.

Μετά το πέρας της Τάξης Μαθητείας οι απόφοιτοιμπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης του  Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη λήψη πτυχίου επιπέδου 5 ισότιμου του πτυχίου που λαμβάνουν και οι απόφοιτοι των ιδιωτικών και δημοσίων ΙΕΚ μετά από αντίστοιχες εξετάσεις πιστοποίησης.Επισημαίνεται ότι οι σπουδαστές των ΙΕΚ δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης μετά την ολοκλήρωση και του 5ου εξαμήνου (εξάμηνο «Μαθητείας» αντίστοιχο της «Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑΛ)με αποτέλεσμα τη δυνατότητα λήψηςπτυχίου επιπέδου 5σε συντομότερο χρονικό διάστημα μέσω της «Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑΛ. Οι κάτοχοι πτυχίου επιπέδου 5

*Μοριοδοτούνται με 150 μόρια στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ κατηγορίας ΔΕ (ν. 4521/2018-άρθρο 28), και

*Δικαιούνται να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε ΑΕΙ μέσω κατατακτηρίων (ν. 4763/2020 άρθρο 43)

ε) εφαρμογή προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» (Μ.Ν.Α.Ε.) 

Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ εφαρμόσθηκεπιλοτικά τη σχολική χρονιά 2017-18 σε 9 ΕΠΑΛ (5 στην Αττική και 4 στην περιφέρεια)και από το επόμενο σχολικό έτος επεκτάθηκε σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους/στις μαθητές/μαθήτριες της Α’ τάξης στοχεύοντας στην ομαλή μετάβαση τους από το Γυμνάσιο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

*Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία – συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς για τα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών της Α΄ τάξης, για την ενίσχυση του γλωσσικού και αριθμητικού γραμματισμού.

*Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους, για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη μαθητών/-τριών, και τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς, γονείς και τις υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.

*Δημιουργία χρηματοδοτούμενων «Σχεδίων Δράσης», που προωθούν την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στα σχολεία και προβάλλουν τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό.

Ποιοι εγγράφονται/μετεγγράφονται στα ΕΠΑ.Λ.

Οι κυριότερες περιπτώσεις εγγραφών/μετεγγραφών στα ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με την Υ.Α  79942/ΓΔ4/21.5.2019 (ΦΕΚ Β 2005/31.5.2019) είναι:

Α’ τάξη

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Β’ τάξη

*Οι προαχθέντες της Α΄ τάξης  ΕΠΑ.Λ. και ΓΕ.Λ.

*Απόφοιτοι ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. διαφορετικού τομέα από αυτόν τον οποίο παρακολούθησαν κατά την αποφοίτησή τους, παρακολουθώντας ΜΟΝΟ τα μαθήματα του τομέα που επιθυμούν (23 ώρες/εβδομάδα) ώστε να αποκτήσουν πτυχίο της ειδικότητας που θα επιλέξουν.

Γ’ τάξη

*Οι προαχθέντες της Β΄ τάξης  ΕΠΑ.Λ. συνεχίζοντας σε ειδικότητα του τομέα που ολοκλήρωσαν στη Β’ τάξη.

*Οι κάτοχοι Απολυτηρίου και Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν στη Γ΄τάξη ΕΠΑ.Λ. για απόκτηση και 2ου πτυχίου της ειδικότητας του τομέα που παρακολούθησαν κατά την αποφοίτησή τους, παρακολουθώντας ΜΟΝΟ τα μαθήματα της ειδικότητας  που επιθυμούν (23 ώρες/εβδομάδα).

Τομείς/Ειδικότητες ΕΠΑ.Λ. Κισάμου

Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τους τομείς (Β’ Τάξη) / ειδικότητες (Γ’ Τάξη) που δύνανται να λειτουργήσουν στο ΕΠΑ.Λ. Κισάμου.

Α’ τάξη Β’ Τάξη (τομείς) Γ’ Τάξη (ειδικότητες)
μαθήματα γενικής παιδείας και προσανατολισμού Μηχανολογίας1 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και

Κατασκευών

Τεχνικός Οχημάτων
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και

Αυτοματισμού

Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων,

Εγκαταστάσεων και Δικτύων1

Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας Κομμωτικής Τέχνης1
Βοηθός Νοσηλευτή2
Γεωπονίας, Τροφίμων και

Περιβάλλοντος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Διοίκησης και Οικονομίας3 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

1Στους απόφοιτους χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος κατόπιν προϋπηρεσίας,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2Στους κατόχους πτυχίου επιπέδου 5 χορηγείται άδειαάσκησης επαγγέλματος χωρίς να προαπαιτείται προϋπηρεσία

3Το Οικονομικό Επιμελητήριο χορηγεί στους απόφοιτους Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Τάξης Δ΄ κατόπιν προϋπηρεσίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στους απόφοιτους όλων των τμημάτων χορηγείται Πτυχίο ειδικότητας ΔΕ που είναι απαραίτητο προσόν για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Δημοσίου για την πλήρωση θέσεων κατηγορίας ΔΕ αντίστοιχης ειδικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΕΠΑ.Λ. Κισάμου (τηλ. 28220 22275 &22210)

Νεκτάριος Ζουριδάκης

Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. Κισάμου Μητροπολίτης Ειρηναίος Γαλανάκης

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ