Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Έναρξη λειτουργίας πλατφόρμας δήλωσης διόρθωσης τ.μ. ακινήτων, με μειωμένα πρόστιμα

Ο Δήμος Κισάμου ανακοινώνει στους πολίτες, οι οποίοι έχουν ακίνητα εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κισάμου,  έως και τις 31-12-2021, είναι ξανά διαθέσιμη η Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τετραγωνικών,  βάσει του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169-18/09/2021).

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4830/2021, οι υπόχρεοι σε Δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2021. Οι υποβάλλοντες την παραπάνω Δήλωση, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Η δήλωση γίνεται ηλεκτρονικά, με την πρόσβαση να πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου  https://tetragonika.govapp.gr/, χρησιμοποιώντας τους Κωδικούς Taxisnet. Σημειώνεται ότι για την ηλεκτρονική διόρθωση δεν απαιτείται η υποβολή κανενός απολύτως δικαιολογητικού από τον πολίτη.  Η διαφορά ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στο Ε9 και σε εκείνα βάσει των οποίων γίνεται η χρέωση των δημοτικών τελών, προκύπτει αυτόματα ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των διορθώσεων ορίζεται η 31-12-2021.