ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεχάστε όσα ξέρατε στις μεταβιβάσεις ακινήτων – Οι 4+1 αλλαγές προς όφελος των ιδιοκτητών

Ένα μεταρρυθμιστικό πλέγμα 4 +1 αλλαγών συνθέτουν την απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων αλλά και την ολοκλήρωση οικοδομικών εργασιών προβλέπεται στο σχέδιο Νόμου που έχει κατατεθεί ΄ήδη στη Βουλή.

Διατήρηση της αρτιότητας οικοπέδων σε ειδικές περιπτώσεις αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα εντός ορίων οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, που απομειούνται συνεπεία αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για τη διαπλάτυνση δημοτικών οδών, χωρίς αποζημίωση των ιδιοκτητών ως προς το υπόλοιπο της απομείωσης τμήμα, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, ακόμα και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αρτιότητας, εφόσον μετά την απαλλοτρίωση απομένει ποσοστό τουλάχιστον 22 εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής έκτασης, άλλως απαλλοτριώνονται και αποζημιώνονται στο σύνολό τους.

Αλλαγή επιβλέποντος μηχανικού

Σύμφωνα με τα όσα προωθούνται, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αλλάξουν τον επιβλέποντα μηχανικό, εφόσον αυτός αρνείται να υποβάλει σχετικές δηλώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών.

Απλοποίηση της διαδικασίας για την ανασύταση του φακέλου οικοδομικής αδείας

Για τις ιδιοκτησίες, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 π.δ. (Δ΄ 394), η ολική ή μερική ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών πραγματοποιείται με αντίγραφα των σχεδίων, όπως προσαρτήθηκαν στην πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών, αν υφίστανται, εφόσον η πραγματική κατάσταση συμφωνεί με τα σχέδια της σύστασης, τα οποία κατατίθενται στην οικεία Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και θεωρούνται από αυτήν.

Για τις ιδιοκτησίες, των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του από 8.9.1983 π.δ., τα σχέδια της ολικής ή μερικής ανασύστασης φακέλου οικοδομικών αδειών περιλαμβάνουν το τοπογραφικό διάγραμμα, το διάγραμμα κάλυψης και την κάτοψη/κατόψεις, όπου εμφαίνεται η συγκεκριμένη ιδιοκτησία, τα οποία κατατίθενται στην οκεία Υ.ΔΟΜ. και θεωρούνται από αυτήν

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειες δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών για την ανασύσταση φακέλου οικοδομικών αδειών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «e-adeies».»

Κατάργηση υποχρέωσης εγκατάστασης φυσικού αερίου

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου Tο π.δ. 420/1987 (A΄ 187), περί εγκατάστασης δίκτύων αερίων καυσίμων σε οικοδομές, καταργείται.

Δυνατότητα λειτουργίας υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων σε αδόμητα οικόπεδα του ιστορικού κέντρου της Αθήνα

Αδόμητα οικόπεδα που ευρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 21.9.1979 π.δ. (Δ΄ 567), μπορούν να λειτουργήσουν ως γήπεδα στάθμευσης, σύμφωνα με την παρ. 16.1 του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 (Α΄ 114), κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης, με χρονική ισχύ τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, που δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τρία (3) επιπλέον έτη, υπό την προϋπόθεση περιμετρικής φύτευσης, εξαιρουμένου του μήκους της εισόδου και της εξόδου, ζαρτινιέρας κινητoύ τύπου, ύψους τουλάχιστον δύο (2) μέτρων.

Η παρ. 1 δεν ισχύει επί αδόμητων οικοπέδων τα οποία:

α) ευρίσκονται εντός της Ζώνης Προστασίας της Ακρόπολης ως μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco, τα όρια της οποίας εμφαίνονται με μπλε γραμμή στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη (Παράρτημα ΙΙ),

β) έχουν κηρυχθεί απαλλοτριωτέα ή έχουν απαλλοτριωθεί για αρχαιολογικούς σκοπούς. Για τα αδόμητα οικόπεδα που ευρίσκονται εντός του κηρυγμένου Αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, για την εφαρμογή της παρ. 1, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού.



ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ