ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ Νομός Χανίων

Xανιά: Δημιουργία Εθελοντικού Φορέα Προβληματισμού για την Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση

Η ανάγκη σοβαρής μεθοδικής και ευρηματικής προσπάθειας και λειτουργίας στα Δημοτικά Πράγματα υποχρεώνει στην χάραξη ενός πλαισίου που *τροφοδοτεί τον προβληματισμό *αναδεικνύει τις δυνατότητες και * προσανατολίζει τους στόχους.

Σε αυτή την πρώτη παρουσίαση περιγράφονται: Α. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 500 λέξεις ως προς τις Αρμοδιότητες, το  Σύστημα Διακυβέρνησης και την ανάγκη βελτίωσης των  ηγετικών δεξιοτήτων των αιρετών, Β. Επίσης η Τοπική Ανάπτυξη σε 400 λέξεις ως προς την ανάγκη του Σχεδιασμού, τα βασικά των Χρηματοδοτήσεων και των Ευκαιριών, και την συνάφεια της Ηγεσίας με την καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας. Γ. Τέλος ο Σκοπός του Εθελοντικού Φορέα Προβληματισμού και το κάλεσμα για συμμετοχή.

Α Η Τοπική Ανάπτυξη σε 500 λέξεις

Α1. Αρμοδιότητες

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση χαρακτηρίζεται από θεσμούς, λειτουργίες και το εμπλεκόμενο Πολιτικό Προσωπικό που την υπηρετεί. Συγκριτικά με την κεντρική διοίκηση εμπλουτίζει και εμβαθύνει την δημοκρατία, με την προϋπόθεση να είναι ι. Χρηστή, ιι. Αποτελεσματική ιιι. Κοινωνικά Ευαίσθητη και ιιιι. Συμμετοχική, στην βάση της διαφάνειας της διαβούλευσης και της λογοδοσίας.

Διαχρονικά διεκδικεί από την κεντρική διοίκηση την χειραφέτηση από τον έλεγχο των πόρων και την γραφειοκρατία των υπουργείων. Δεν είναι μόνο θέμα αποκέντρωσης δηλαδή οργάνωσης, όσο είναι ένα Σύστημα Εγγυήσεων και Ελευθεριών.

Ο Δημότης με βάση την προγραμματική στοχοθεσία που τέθηκε στην κρίση του στις αυτοδιοικητικές εκλογές, επιδίδει στους αιρετούς με την εκλογή τους την εντολή για την διαχείριση του τοπικού δημοσίου συμφέροντος. Αυτή η πρόταση διακυβέρνησης που κατατίθεται μέσω των Δημοτικών Παρατάξεων, δημιουργεί απαιτήσεις στην εσωτερική τους οργάνωση και την σχέση με την τοπική κοινωνία των πολιτών.

Οι θεματικές ενότητες των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αφορούν * στο Περιβάλλον, * την Ποιότητα Ζωής και την Εύρυθμη Λειτουργεία της Πόλης, *την Κοινωνική Προστασία και την Αλληλεγγύη, *την παιδεία τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, *την Αγροτική Ανάπτυξη την Κτηνοτροφία και την Αλιεία και τέλος *της αρμοδιότητες που ανατίθενται από το Κράτος.

Α2. Διακυβέρνηση

Το Σύστημα Διακυβέρνησης στους Δήμους συντίθεται από ι. το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το ανώτατο αιρετό όργανο έκφρασης της Λαϊκής Κυριαρχίας σε τοπικό επίπεδο, από όπου εκπορεύεται το τεκμήριο της ‘’Γενικής Αρμοδιότητας’’ δηλαδή να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα δεν έχει αποδοθεί ρητά από τον νομοθέτη στην αρμοδιότητα άλλων αιρετών οργάνων. Επίσης τις Διοικητικές  Επιτροπές δηλαδή την Οικονομική που είναι γνωμοδοτική, αποφασιστική και ελεγκτική και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που είναι γνωμοδοτική και αποφασιστική. ιι. τον Δήμαρχο, διοικητικό και πολιτικό ηγέτη, ο οποίος εκπροσωπεί τον δήμο, εκτελεί τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, είναι η κορυφή της Διοικητικής Ιεραρχίας, ενώ έχει τις Πολιτικές Αρμοδιότητες θεματοφύλακα των τοπικών συμφερόντων και ως προς τις κρατικές αρμοδιότητες την πολιτική προστασία κά, ιιι. την Εκτελεστική Επιτροπή η οποία βάζει κανόνες στην οργάνωση και την συνεργασία των αντιδημάρχων με τον Δήμαρχο για τον συντονισμό της υλοποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,  την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος, εισηγείται μέσω των Υπηρεσιών το Τεχνικό Πρόγραμμα, τον Προϋπολογισμό και τις Δράσεις των νομικών προσώπων του Δήμου. 4ι. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο συνδετικός κρίκος της πολιτικής ηγεσίας και της διοικητικής δομής σε θέματα που του αναθέτει ο Δήμαρχος. 5ι. τις Κοινότητες πάνω από 300 κατοίκους που έχουν όργανα διοίκησης το Συμβούλιο και τον Πρόεδρο ενώ έως 300 κατοίκους τον Πρόεδρο, με αρμοδιότητες γνωμοδοτικού κυρίως χαρακτήρα, με συμμετοχή και ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο για συναφή τους θέματα, 6ι. την Συνέλευση των Κατοίκων για θέματα της Κοινότητας. 7ι. την Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με 25 έως 50 μέλη από φορείς της τοπικής κοινωνίας, που γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 8ι. τον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ο οποίος διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων για φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή νομικών προσώπων.

Α3. Βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων των Αιρετών

Η διάχυση της γνώσης, της πληροφορίας καθώς και των καλών πρακτικών, όπως φιλοδοξεί ο Εθελοντικός Φορέας Προβληματισμού, αποτελούν την αφετηρία στην διαρκή βελτίωση των ηγετικών δεξιοτήτων των αιρετών.

Β. Η Τοπική Ανάπτυξη σε 500 Λέξεις

Β1. Σχεδιασμοί.

Το μνημειώδες Σινικό Τοίχος, κατασκευάστηκε τμηματικά με δύο στρατιές εργατών που προχωρούσαν από αντίθετες κατευθύνσεις μέχρι που ενώθηκαν, ενώ ομάδες εργατών σε μικρότερη κλίμακα έχτιζαν επι μέρους τμήματα ξεκινώντας εκατέρωθεν από την κάθε πλευρά μέχρι να συναντηθούν επίσης. Αυτή η πραγματική ιστορία υποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την ανάγκη του σχεδιασμού για κάθε είδους έργο, όπως στις μέρες μας το τεράστιο πολυτροπικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ‘’Συνδέοντας την Ευρώπη’’ τμήματα του οποίου στην Κρήτη είναι ο ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Κατ’ αναλογία κάθε έργο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπακούει σε ένα Όραμα και εντάσσεται στον Στρατηγικό Σχεδιασμό και το Επιχειρησιακό Σχέδιο που εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταφράζεται στον Ετήσιο Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης και εξειδικεύεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα.

Το πολιτικό προσωπικό Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Εντεταλμένοι Σύμβουλοι, Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Διοικητικά Συμβούλια, καλούνται να εκπληρώσουν τις προγραμματικές τους δεσμεύσεις σε συνεργασία με τους υπηρεσιακούς Διευθυντές, Στελέχη και Εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών Προσώπων με τους Συνεργάτες τους, με Προγραμματικές Συμβάσεις και Διβαθμικές Συνεργασίες, μαζί με εθελοντές και ενεργούς πολίτες που αγαπούν τον τόπο τους και την δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους.

Β2. Χρηματοδοτήσεις και Ευκαιρίες

Τα βασικά των χρηματοδοτήσεων αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης μέσω του εγκεκριμένου προγράμματος (2020-2023) στην βάση των αναπτυξιακών στόχων της για Ποιοτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κοινωνική Συνοχή και Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, που συσχετίζονται με τους πέντε στόχους της νέας πολιτικής συνοχής για μια Ευρώπη *ανταγωνιστική και έξυπνη, *πράσινη και ανθεκτική, *διασυνδεδεμένη, *πιο κοινωνική χωρίς αποκλεισμούς, *κοντά στους πολίτες όλων των τύπων περιοχών και των τοπικών πρωτοβουλιών. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Κρήτη 21-27’’ επικεντρώνεται σε 6 ουσιαστικά τομείς προτεραιότητας, 19 ειδικούς στόχους και 64 δράσεις και δρα συμπληρωματικά με τα επιχειρησιακά σχέδια των Υπουργείων Πολιτικής και σειρά Ταμείων για εξειδικευμένες ή ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις.

Οι Ευκαιρίες αφορούν σε συνδυαστικές επενδύσεις με πολλαπλασιαστική αξία, όπως η ‘’διπλή ανάπλαση’’, μεταξύ  της ΠΑΕ ΠΑΟ και του Δήμου Αθηναίων, για το γήπεδο στην Αλεξάνδρας και μια σημαντική χωροταξική και πολεοδομική παρέμβαση στον Βοτανικό.

Στις Χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ταμείων, τα κρίσιμα μεγέθη που οφείλουν να τηρούνται απαρέγκλιτα σε κάθε δημόσια σύμβαση είναι η ποιότητα της κατασκευής, ο χρόνος ολοκλήρωσης και το κόστος να μην παρεκκλίνουν από το συμφωνημένο.

Β3. Η Ηγεσία στην αντιμετώπιση της Γραφειοκρατίας.

Η Ηγεσία, όπως φιλοδοξεί να αναδείξει ο εθελοντικός φορέας προβληματισμού, είναι το κρίσιμο όπλο στο ειδικό κεφάλαιο της γραφειοκρατίας, που αποτελεί την οπισθέλκουσα της Τοπικής Ανάπτυξης, αφού μπορεί να εμπνεύσει και να εμψυχώσει στην λήψη των αποφάσεων και παράλληλα να επανεξετάζει και να καταργεί τις περιττές διαδικασίες.

Γ. Εθελοντικός Φορέας Προβληματισμού, το Όνομα, ο Στόχος και το Κάλεσμα.

Αναζητούμε ένα όνομα για αυτή την προσπάθεια όπως ‘’ποτίΖΩΝΤΑΣ την πόλη των ΓΙΑΣΕΜΙΩΝ’’.

Η ισχυρή πεποίθηση για τις απεριόριστες δυνατότητες του τόπου μας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και οι αδυναμίες και καθυστερήσεις στους στόχους εγκεκριμένων Στρατηγικών Σχεδιασμών για την Τοπική Ανάπτυξη και την αξιοποίηση Χρηματοδοτήσεων, υποδεικνύουν και υποχρεώνουν στην αναζήτηση των δυνάμεων που θα προστεθούν και θα συνεισφέρουν σε μια κοινή προσπάθεια ανάτασης στα Χανιά.

Ο Εθελοντικός Φορέας Προβληματισμού και Δράσεων για την Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση στα Χανιά, σκοπό έχει την ενεργοποίηση πολιτών, εξειδικευμένων επιστημόνων και φορέων για την διερεύνηση και διαμόρφωση προτάσεων με προτεραιότητα τόσο στην ποιότητα της καθημερινότητας όσο και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας.

Το Κάλεσμα μας είναι να ξαναδούμε τα Χανιά από την Αρχή, αποστασιοποιημένα από πρόσωπα και ρόλους και να δώσουμε βήμα σε κάθε άποψη να εκφραστεί και να αξιοποιηθεί οργανωμένα και μεθοδικά.

Κανένας άνεμος δεν είναι ούριος όταν δεν ξέρεις που θέλεις να πας.

Λευτέρης Κοπάσης, ΗΜ MSc, Περιφερειακός Σύμβουλος, kopasisleft@gmail.comΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ