ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ιτέα: Η πρώτη εκτίμηση για τις καμένες εκτάσεις

ÐõñêáãéÜ óôç ÓôñïöõëéÜ, óôï äÜóïò Êïõíïõðåëßïõ, ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò 2 Áðñéëßïõ 2019. ¼ðùò áíáöÝñåé ç ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá ôï ðñùÀ ôçò ÔåôÜñôçò 3 Áðñéëßïõ 2019, äåí õðÜñ÷åé åíåñãü ìÝôùðï, åíþ óôçí ðåñéï÷Þ õðÜñ÷åé Üðíïéá. Óýìöùíá ìå ôéò ðñþôåò åêôéìÞóåéò, ðåñéóóüôåñá áðü 2.000 óôñÝììáôá ðáñèÝíï äÜóïò ôçò ÓôñïöõëéÜò, Ý÷ïõí ãßíåé óôÜ÷ôç. ÓÄôçí ðõñêáãéÜ åðé÷åéñïýí 70 ðõñïóâÝóôåò ìå 35 ï÷Þìáôá êáé 20 Üôïìá ðåæïðüñï ôìÞìá, äýï êáíáíôÝñ êáé åëéêüðåñï. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÕÍÇÓ)

Ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που παραμένουν στη φωτιά στην Ιτέα

Καλύτερη είναι η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά στην Ιτέα που ξεκίνησε από το μεσημέρι της Δευτέρας και την περιοχή Σερνικάκι πριν να πάρει μεγάλες διαστάσεις λόγω και των ισχυρών ανέμων στην περιοχή.

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Δελφών, Παναγιώτης Ταγκάλης, στη φωτιά στην Ιτέα υπάρχουν διάσπαρτες μικροεστίες τις οποίες σβήνουν τόσο οι επίγειες δυνάμεις όσο και τα εναέρια μέσα που από νωρίς το πρωί της Τρίτης κάνουν διαβροχή.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η πρώτη εκτίμηση για το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά στην Ιτέα, το μέτωπο της οποίας κάποια στιγμή έφτασε και τα 20 χιλιόμετρα, είναι ότι έγιναν στάχτη 3.000 στρέμματα γεωργικής έκτασης – κατά βάση ελαιόδενδρα – όταν ο ελαιώνας της Άμφισσας είναι έκτασης 55.000 στρέμματων, και περίπου 9.000 στρέμματα χαμηλής και χορτολιβαδικής έκτασης.

Ενδεικτικό της καλύτερης κατάστασης με τη φωτιά στην Ιτέα το γεγονός ότι πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Ιτέας-Αντιρρίου στη Φωκίδα διεξάγεται πλέον κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας υπήρξε εντολή για προληπτική εκκένωση του βόρειου τμήματος της Ιτέας, του τμήματος, δηλαδή, που βρίσκεται πάνω από την εθνική οδό Ιτέας – Ναυπάκτου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ