ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗ

Ενισχύσεις 2023: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων – Η διαδικασία και οι «παγίδες»

“Παγίδες” κρύβονται πίσω από τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων, για τους δικαιούχους εκείνους που δε θα προσέξουν κάποια λεπτά σημεία της όλης διαδικασίας, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρων Χιλετζάκη, αναφορικά με τη νέα περίοδο μεταβίβασης δικαιωμάτων.

Η προθεσμία ξεκίνησε χθες, Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, και θα λήξει ακριβώς σε ένα μήνα. Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ορίζει τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε χθες Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 10 Οκτωβρίου.

Μεταξύ άλλων, για τα δικαιώματα που θα μεταβιβαστούν εφαρμόζεται παρακράτηση 25% επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (όχι επί της μοναδιαίας αξίας), με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις όπως στην οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συμβαλλόμενοι είναι συγγενείς α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή σύζυγοι και στη μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.

Σύμφωνα με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, «πάντα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για μεταβιβάσεις δικαιωμάτων. Υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να τα γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Για παράδειγμα, αν η μεταφορά γίνεται μετά από αγοραπωλησία, απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η συμβολαιογραφική πράξη. Ενώ αν γίνεται από μεταβίβαση από γονέα σε παιδί, χρειάζεται η φυσική παρουσία και των δύο πλευρών. Να έχουν μαζί τους τους κωδικούς του TAXISnet για να υπογράψουν, αλλιώς πρέπει να έχουν μαζί τους το γνήσιο της υπογραφής».

Καταλήγοντας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου Μύρων Χιλετζάκης λέει ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες από ανάλογες διαδικασίες προηγούμενων χρόνων, με παραγωγούς που δεν έχουν ακόμα πληρωθεί ένα μέρος ή και το σύνολο των ενισχύσεών τους. Έτσι, παραμένουν σε στάση αναμονής, ενώ εκφράζει την πεποίθηση ότι είναι θέμα χρόνου η αποπληρωμή τους.

Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων γεωργών

Στη σχετική εγκύκλιο αναφέρονται οι εξής υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων γεωργών:

  • Ο μεταβιβαστής των δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα πρέπει να είναι δικαιούχος βασικής ενίσχυσης και να κατέχει νόμιμα τα δικαιώματα που προτίθεται να μεταβιβάσει. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση μεταβίβασης θεωρείται άκυρη και απορρίπτεται. Σε περίπτωση άκυρης μεταβίβασης και εφόσον έχουν καταβληθεί οι ενισχύσεις στον αποδέκτη, τα ποσά θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και ανακτώνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση των ίδιων δικαιωμάτων από τον μεταβιβαστή σε περισσότερους του ενός αποδέκτες.
  • Τα δικαιώματα βασικής εισοδηματικής στήριξης μεταβιβάζονται σε αποδέκτη γεωργό, ο οποίος κρίνεται ενεργός γεωργός για το έτος ενίσχυσης, για το οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και είναι εγκατεστημένος στην ελληνική επικράτεια, εκτός των περιπτώσεων κληρονομιάς.
  • Σε περίπτωση που ο αποδέκτης μεταβίβασης δεν είναι πολίτης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής με πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή πρόσβαση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Άδειες διαμονής που παρέχουν πρόσβαση στη μισθωτή ή στην εξαρτημένη εργασία δε γίνονται αποδεκτές.
  • Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των δικαιωμάτων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτησή του με τη μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων το έτος, στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση, όπως εμφανίζονται στην ηλεκτρονική καταχώριση. Μετά την καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης ή ακύρωσης, δεν είναι δυνατή η αύξηση των δικαιωμάτων προς μεταβίβαση κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, εφόσον προκύψει αύξηση του αριθμού δικαιωμάτων του μεταβιβαστή εκτός περιπτώσεων ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η ακρίβεια των στοιχείων των αιτήσεων μεταβίβασης βαρύνει τους ίδιους τους αντισυμβαλλόμενους, οι οποίοι έχουν υπογράψει την αίτηση μεταβίβασης. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων κατόπιν των ελέγχων των αιτήσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κινεί όλες τις νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη Δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία.
  • Εγκεκριμένες αιτήσεις μεταβίβασης δεν μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν καταγγελίας εμπλεκομένου για πλαστογραφία ή πλάνη, παρά μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υποβληθείσας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Οι συμβαλλόμενοι σε μία αίτηση μεταβίβασης θα πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 127, 129, 133 και 134 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή να είναι ενήλικες (ημερομηνία γέννησης προγενέστερη της 1ης/1/2006), εκτός της περίπτωσης αποδέκτη κληρονομιάς. Οι ανήλικοι κληρονόμοι δύνανται να μεταβιβάσουν ή να παραχωρήσουν τα κληρονομηθέντα δικαιώματα μόνο εφόσον προσκομισθεί σχετική δικαστική απόφαση που το επιτρέπει.
  • Όταν στην αίτηση μεταβίβασης εμπλέκεται νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων την αίτηση θα πρέπει να έχει τη σχετική αρμοδιότητα (νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της περιουσίας της εταιρείας). Συνεπώς είναι απαραίτητη η υποβολή του καταστατικού της εταιρείας (ενδεχομένως και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, όπου ορίζεται το φυσικό πρόσωπο με τους ανωτέρω ρόλους) και σχετικής βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα που να αποδεικνύει ότι αυτό είναι το ισχύον.

Η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων

Τέλος, με εξαίρεση τη Θεσσαλία, στην υπόλοιπη Ελλάδα λήγει σήμερα και η τελευταία παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι αγρότες και ΚΥΔ.

Από αύριο και ως το τέλος του καλοκαιριού οι ενεργοποιήσεις θα γίνονται με ποινή που θα ισούται με το 1% του συνόλου των δικαιωμάτων, για την κάθε μέρα καθυστέρησης της ενεργοποίησής τους.

 

Πηγή: neakriti.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ