Δήμος Πλατανιά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβουλίο Πλατανιά

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πλατανιά, στο δημοτικό κατάστημα στο Γεράνι Κυδωνίας, στις 29/01/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η ανάθεση σε ιδιώτη, του καθήκοντος της καθαριότητας του δήμου, καθώς όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, διαπιστώνεται αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής (τμηματικής ή μη)

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών για το έτος 2020

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2020, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών έτους 2020, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής Γνωμοδοτικού Οργάνου Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έτους 2020, για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Δ/νσης ΚΕΠ, των Υπηρεσιών υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο και τις Επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας με ίδια μέσα και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Αποδοχή της 1ης τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πλατανιά” με κωδικό ΟΠΣ 5001426 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κρήτη 2014-2020” και έγκριση του σχεδίου της ΑΥΙΜ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Πλατανιά», αναδόχου: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: : Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Πρασέ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδικού δικτύου Τ.Κ. Λάκκων»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Αποκαταστάσεις ζημιών από την θεομηνία της 11ης Φεβρουαρίου 2017 στις τ.κ. Καλυδωνίας και Κολυμβαρίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΙΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Ορισμός δικαιούχων, προσδιορισμός & καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του Ν. 4483/2017

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού πολυσύχναστων παραλιών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Πλατανιά, με τον αναπληρωτή του στην Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση της Αστικής Εταιρίας με την επωνυμία: “Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων”

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο: Τροποποίηση της με αριθμ. 297/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκπροσώπησης του Δήμου Πλατανιά στο Δ.Σ. της ΕΑΛΟ Α.Ε.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Περουλάκη Νικόλαο του Ευαγγέλου κάτοικο Κοινότητας Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 19ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Δημητρογιαννάκη Ιωάννη του Στυλιανού κάτοικο Κοινότητας Βατόλακου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Μαραγκουδάκη Κωνσταντίνο του Γεωργίου κάτοικο Κοινότητας Ορθουνίου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κ. Κιοσέ Αλεξάνδρα του Αντωνίου κάτοικο Λουτρακίου Κοινότητας Γερανίου της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Στυλιανουδάκη Δημήτριο του Εμμανουήλ κάτοικο Κοινότητας Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην κα Σεληνιωτάκη Αικατερίνη του Κωνσταντίνου κάτοικο Τ.Κ. Ψαθογιάννου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 24ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Παντελάκη Ιωάννη του Χαράλαμπου κάτοικο Τ.Κ. Μανωλιόπουλο της Δ.Ε. Πλατανιά Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 25ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στoν κ. Βουτσάκη Ιωάννη του Νικολάου κάτοικο κοινότητας Δρακώνας της Δ.Ε. Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 26ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον κ. Πρωϊμάκη Ιωάννη του Εμμανουήλ κάτοικο κοινότητας Καράνου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ