Δήμος Κισάμου

Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου: Υποχρεωτικό το Βιβλίο Αναφοράς Καπνίσματος

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019 και ειδικά των ρυθμίσεων που αφορούν την πλήρη απαγόρευση του καπνίσματος,  Ο Νέος Εμπορικός Σύλλογος Κισάμου, ενημερώνει τους επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος  για την υποχρέωση τους να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος).

Το βιβλίο αυτό πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ.2 της υπ.΄αρ. απ.Δ2β/Γ.Π. οικ.80727/15-11-2019 ΚΥΑ ,δηλαδή να είναι ένα βιβλίο 100 φύλλων (αριθμημένο) με οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4 και με χοντρό εξώφυλλο.

Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα από τον υπεύθυνο του καταστήματος και η θεώρηση του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή ( Δήμος),χωρίς αίτηση του ενδιαφερομένου, στην πρώτη και την τελευταία σελίδα αυτού, όπου θα αναγράφονται η επωνυμία και το είδος της επιχείρησης ,το ΑΦΜ ,η ΔΟΥ,η Ταχυδρομική Διεύθυνση και ο Αριθμός Άδειας Λειτουργίας της Επιχείρησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά την θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς είναι:

  • Φωτοαντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος
  • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου
  • και μια μηδενική ταμειακή απόδειξη  με το ΑΦΜ της επιχείρησης του.

Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ.5 του Παραρτήματος Α’ της Κ.Υ.Α.( σε δημοτικά διαμερίσματα κάτω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 500 ευρώ, σε δημοτικά διαμερίσματα άνω των 2000 κατοίκων το πρόστιμο είναι 600 ευρώ).

Σε περίπτωση απώλειας του Βιβλίου Αναφοράς πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία «δήλωσης» της απώλειας του Βιβλίου στην αδειοδοτούσα αρχή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599.

Το θεωρημένο βιβλίο αναφοράς για το «κάπνισμα» θα πρέπει να βρίσκεται  πάντα εντός του καταστήματος.

Το Βιβλίο αυτό οι επαγγελματίες μπορούν να το προμηθευτούν από τα βιβλιοχαρτοπωλεία της πόλης μας.

Επίσης το απαγορευτικό σήμα καπνίσματος  διατίθεται εκτός από βιβλιοχαρτοπωλεία και σε άλλα καταστήματα της περιοχής μας.