ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Πέντε έργα βιοαποβλήτων ύψους 2,5 εκ. ευρώ στο Ταμείο Συνοχής

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ειδικότερα στο Ταμείο Συνοχής του ΕΣΠΑ 2014-2020, πέντε έργα διαχείρισης βιοαποβλήτων που αφορούν στην Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής ανακυκλωσίμων και βιοαποβλήτων, στην προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης κλπ.

Τα έργα έχουν προϋπολογισμό 2.520.147,50 ευρώ και είναι τα παρακάτω:

1. Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE.

2. Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Πλατανιά.

3. Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για τη διαχείριση βιοαποβλήτων του Δήμου Ιεράπετρας.

4. Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

5. Ανάπτυξη Συστήματος διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλημα στον Δήμο Ρεθύμνης.

Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν, ανάλογα με την πρόταση που έχει κάνει κάθε Δήμος:

α) Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου).

β) Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (π.χ. οικιακών, πράσινων).

γ) Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

δ) Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

ε) Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.

ζ) Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της πράξης προ ΦΠΑ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

«Τα έργα αυτά υπηρετούν τη στρατηγική μας για την προστασία του περιβάλλοντος στο νησί μας, μαζί με τις μεγάλες υποδομές για τα στερεά και υγρά απόβλητα. Φέρνουμε την Κρήτη στην πρώτη γραμμή και στην διαχείριση των βιοαποβλήτων. Εφαρμόζοντας καλές πρακτικές που θα αυξήσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην καθημερινότητά μας. Όλοι μαζί, Περιφέρεια, Δήμοι και πολίτες, σε μια κοινή προσπάθεια, μπορούμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στον Δήμο Χανίων

Η πράξη με τίτλο «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE», περιλαμβάνει επιμέρους υποέργα που αναλύονται ως εξής:

*Υποέργο 1: Κάδοι συλλογής ΔσΠ υπολειμμάτων τροφών. Το εν λόγω υποέργο αφορά στην οργάνωση του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με προμήθεια κάδων για την εξυπηρέτηση του Δήμου Χανίων. Ειδικότερα, ο προς προμήθεια εξοπλισμός συλλογής περιλαμβάνει: 1) 3.700 πλαστικούς καφέ κάδους κουζίνας 10 L, 2) 250 πλαστικούς καφέ κάδους κουζίνας 50 L, 3) 250 πλαστικούς καφέ κάδους τροχήλατους με καπάκι 80 L, 4) 200.000 βιοδιασπώμενους σάκους 10 L (για χρονικό διάστημα χρήσης 3 μήνες).

*Υποέργο 2: Οικιακή /συνοικιακή κομποστοποίηση Αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αυτού είναι η προμήθεια και διανομή: 1) 106 κάδων οικιακής κομποστοποίησης με οδηγίες και παρελκόμενα, 2) 6 Κομποστοποιητών γειτονίας/συστοιχίας κομποστοποιητών (κλειστοί, μηχανικά αναδευόμενοι, χωρίς απαίτηση παροχής ενέργειας για τη λειτουργία τους).

*Υποέργο 3: Οχήματα & λοιπός εξοπλισμός Διαχείρισης Προγράμματος ΔσΠ Βιοαποβλήτων Αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αυτού είναι η προμήθεια του εξής εξοπλισμού:

1) Ενός Οχήματος πλύσης κάδων,

2) Δύο Φορτηγών ανατρεπόμενων οχημάτων με εγκατεστημένο γερανό με αρπάγη,

3) Δύο Ρυμουλκόμενων κλαδοτεμαχιστών

Υποέργο 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης Το υποέργο αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους, η οποία αποτελεί τη βάση για την επιτυχία του προγράμματος.

Ο προϋπολογισμός χρηματοδότησης ανέρχεται σε 704.292,79 ευρώ.

Στον Δήμο Πλατανιά

Η πρόταση του Δήμου Πλατανιά (μία από τις πέντε που εγκρίθηκαν σε όλη την Κρήτη), είχε υποβληθεί πριν μερικούς μήνες.

Η εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και η λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων ολοκληρώθηκε μετά από πολύμηνη διαδικασία .

Ο τίτλος της πρότασης είναι «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Πλατανιά» και πέτυχε τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία 7,07 με προϋπολογισμό χρηματοδότησης 460.529,85 ευρώ.

Προβλέπεται μεταξύ άλλων η προμήθεια ειδικού απορριμματοφόρου βιοαποβλήτων με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων, ανατρεπόμενο φορτηγό όχημα με γερανό και αρπάγη, κλαδοθρυμματιστή, κάδοι βιοαποβλήτων, κομποστοποιητές κλπ.

Ο Δήμος Πλατανιά με τη δράση αυτή υλοποιεί τον σχεδιασμό του, που αποσκοπεί στην οικολογική διαχείριση των Βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), με διαρκή στόχο την αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ