ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κορωνοϊός: Γονίδιο του Νεάντερταλ τριπλασιάζει τις πιθανότητες εισαγωγής σε ΜΕΘ

Áíáìößâïëá ï ÷ñüíïò ðïõ ðÝñáóå, áëëÜ êáé ï êáéíïýñãéïò ðïõ Þñèå óÞìåñá áíÞêåé óôï õãåéïíïìéêü ðñïóùðéêü üëçò ôçò ÷þñáò.ÁíÞêåé óå áõôïýò ðïõ ìÜ÷ïíôáé êáé èá óõíå÷ßóïõí íá ôï êÜíïõí åíÜíôéá óôçí ðáíäçìßá ôïõ Covid-19 áêïýñáóôá, ìå óõíåßäçóç, êáé áãÜðç, ìÝóá óôá íïóïêïìåßá, áëëÜ êáé Ýîù áðü áõôÜ, óôá ðëçñþìáôá ôïõ ÅÊÁ ðïõ äïõëÝõïõí áäéÜêïðá, óôéò êéíçôÝò ìïíÜäåò ôïõ ÅÏÄÕ ðïõ üðïõ õðÜñ÷åé áíÜãêç äéåîÜãïõí ôá ôåóô áíß÷íåõóçò,áëëÜ êáé óå üóïõò âñßóêïíôáé óôá êÝíôñá åìâïëéáóìïý.Óå üëïõò áõôïýò ëïéðüí êáé ãéá üëïõò áõôïýò Ýíá ìéêñü áöéÝñùìá êáé Ýíá ìåãÜëï åõ÷áñéóôþ, ÐáñáóêåõÞ 1 Éáíïõáñßïõ 2021 (ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ/ EUROKINISSI)

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του ιταλικού επιστημονικού ινστιτούτου Μάριο Νέγκρι «είναι πολύ πιθανό, οι βαρύτερες μορφές Covid-19 να συνδέονται με γενετική προδιάθεση των ασθενών». Η μελέτη αφορά ειδικότερα τα κρούσματα και τους θανάτους που καταγράφηκαν την άνοιξη του 2020, στην ευρύτερη περιοχή του Μπέργκαμο, στη βόρεια Ιταλία.

Όπως γράφει ο ιταλικός Τύπος, η έρευνα δείχνει ότι τα γονίδια που μπορεί να προδιαθέτουν για βαρύτερα συμπτώματα και μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου, φέρονται να κληροδοτήθηκαν στους κατοίκους της περιοχής, από τον άνθρωπο του Νεάντερταλ. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με την έρευνα του ινστιτούτου Νέγκρι, η γενετική μετάλλαξη του γονιδίου του Νεάντερταλ δείχνει να διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας, εξαιτίας κορωνοϊού και σχεδόν να τριπλασιάζει την ανάγκη εισαγωγής των ασθενών σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Η σχετική έρευνα, που διήρκεσε δύο χρόνια, δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό «iScience» και παρουσιάσθηκε σήμερα στην έδρα της περιφέρειας της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο. Το Μπέργκαμο, όπως υπενθυμίζει η εφημερίδα La Repubblica, ήταν η πρώτη περιοχή στην οποία η πανδημία κορωνοϊού διαδόθηκε μαζικά στην Ευρώπη, με πολύ επιθετικό τρόπο. Με τους επιστήμονες συνεργάστηκαν σχεδόν δέκα χιλιάδες κάτοικοι της Λομβαρδίας που νόσησαν με Covid-19 και υγειονομικούς υπαλλήλους.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ