Δήμος Κισάμου

Κίσαμος: Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής σε πυρκαγιά μεταξύ Πλατάνου και Σφηναρίου

ÐõñêáãéÜ óôç ÓôñïöõëéÜ, óôï äÜóïò Êïõíïõðåëßïõ, ôï áðüãåõìá ôçò Ôñßôçò 2 Áðñéëßïõ 2019. ¼ðùò áíáöÝñåé ç ÐõñïóâåóôéêÞ Õðçñåóßá ôï ðñùÀ ôçò ÔåôÜñôçò 3 Áðñéëßïõ 2019, äåí õðÜñ÷åé åíåñãü ìÝôùðï, åíþ óôçí ðåñéï÷Þ õðÜñ÷åé Üðíïéá. Óýìöùíá ìå ôéò ðñþôåò åêôéìÞóåéò, ðåñéóóüôåñá áðü 2.000 óôñÝììáôá ðáñèÝíï äÜóïò ôçò ÓôñïöõëéÜò, Ý÷ïõí ãßíåé óôÜ÷ôç. ÓÄôçí ðõñêáãéÜ åðé÷åéñïýí 70 ðõñïóâÝóôåò ìå 35 ï÷Þìáôá êáé 20 Üôïìá ðåæïðüñï ôìÞìá, äýï êáíáíôÝñ êáé åëéêüðåñï. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÕÍÇÓ)

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας μεταξύ Πλατάνου και Σφηναρίου. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα οι πυροσβέστες της Π.Υ.Κισάμου και κατάφεραν να κατασβέσουν την φωτιά πριν αυτή πάρει διαστάσεις, καίγοντας μόνο μια μικρή χορτολιβαδική έκταση.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ