Νομός Χανίων

Δράσεις Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων

Ένα σημαντικό έργο στα πλαίσια των δράσεων και των εμπεριστατωμένων προμηθειών του Δήμου Χανίων μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Ο λόγος για το έργο που πρότεινε ο Δήμος σχετικά με τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων (εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE), συγκεντρώνοντας μάλιστα την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στους Δήμους που συμμετείχαν στην πρόσκληση με τίτλο: «Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης».

Συγκεκριμένα, η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Χανίων συγκέντρωσε βαθμολογία 8,87 και κατατάχθηκε στην πρώτη θέση. Η επιλέξιμη δαπάνη που εξασφαλίζεται μέσω του προγράμματος, ανέρχεται σε 704.292,69 ευρώ για την προμήθεια, μεταξύ άλλων, κάδων και μέσων συλλογής συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη διαχείριση των οικιακών βιοαποβλήτων, καθώς και τη δημιουργία δικτύου οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας Δήμου Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη σημαντική διάκριση στο πρόγραμμα, που θα προωθήσει την περαιτέρω ορθή διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο.

Το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – ΚΡΗΤΗ 2014-2020 τον Ιανουάριο με τίτλο: «Δράσεις Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE». .

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους υποέργα:

*Υποέργο 1: Κάδοι συλλογής ΔσΠ υπολειμμάτων τροφών.

*Υποέργο 2: Οικιακή /συνοικιακή κομποστοποίηση.

*Υποέργο 3: Οχήματα & λοιπός εξοπλισμός Διαχείρισης Προγράμματος ΔσΠΒιοαποβλήτων.

*Υποέργο 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης.

Ειδικότερα, τα επιμέρους υποέργα αναλύονται ως εξής:

Υποέργο 1: Κάδοι συλλογής ΔσΠ υπολειμμάτων τροφών. Το εν λόγω υποέργο αφορά στην οργάνωση του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με προμήθεια κάδων για την εξυπηρέτηση του Δήμου Χανίων.

Ειδικότερα, ο προς προμήθεια εξοπλισμός συλλογής περιλαμβάνει:

1) 3.700 πλαστικούς καφέ κάδους κουζίνας 10 L,

2) 250 πλαστικούς καφέ κάδους κουζίνας 50 L,

3) 250 πλαστικούς καφέ κάδους τροχήλατους με καπάκι 80 L,

4) 200.000 βιοδιασπώμενους σάκους 10 L (για χρονικό διάστημα χρήσης 3 μήνες).

Υποέργο 2: Οικιακή /συνοικιακή κομποστοποίηση, Αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αυτού είναι η προμήθεια και διανομή:

1) 106 κάδων οικιακής κομποστοποίησης με οδηγίες και παρελκόμενα,

2) 6 Κομποστοποιητών γειτονίας/ συστοιχίας κομποστοποιητών (κλειστοί, μηχανικά αναδευόμενοι, χωρίς απαίτηση παροχής ενέργειας για τη λειτουργία τους).

Υποέργο 3: Οχήματα και λοιπός εξοπλισμός Διαχείρισης Προγράμματος ΔσΠ Βιοαποβλήτων.

Αντικείμενο του εν λόγω υποέργου αυτού είναι η προμήθεια του εξής εξοπλισμού:

1) Ενός Οχήματος πλύσης κάδων,

2) Δύο Φορτηγών ανατρεπόμενων οχημάτων με εγκατεστημένο γερανό με αρπάγη,

3) Δύο Ρυμουλκόμενων κλαδοτεμαχιστών.

Υποέργο 4: Δράσεις ευαισθητοποίησης.

Το υποέργο αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και επιχειρήσεων του Δήμου για το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής τους, η οποία αποτελεί τη βάση για την επιτυχία του προγράμματος και αφορά:

1) 7.400 έντυπων Ενημερωτικών Φυλλαδίων για ενημέρωση μέσω συστήματος πόρτα-πόρτα,

2) 3.700 έντυπων οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού – αυτοκόλλητη ετικέτα,

3) Διανομής υλικού ευαισθητοποίησης μέσω Ενημερωτικού Περιπτέρου.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίστηκε η 1η Ιουνίου 2021 και η λήξη της στις 31-5-2023.