Νομός Χανίων

Χανιά: Συναγερμός στο νοσοκομείο – Θετικές στον κορωνοϊό εργαζόμενες

Äåéãìáôïëçðôéêïß Ýëåã÷ïé óå ôáîéäéþôåò ðïõ åðéóôñÝöïõí óôçí ÁôôéêÞ áðü åîåéäåéêåõìÝíï êëéìÜêéï Åéäéêþí Éáôñþí êáé Íïóçëåõôþí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÁôôéêÞò êáé ôïõ Éáôñéêïý Óõëëüãïõ, óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, ôçí Ðáñáóêåõç 21 Áõãïýóôïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Συναγερμός σήμανε στο Νοσοκομείο Χανίων, καθώς διαγνώστηκαν θετικές στον κορωνοϊό δύο εργαζόμενες.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας, τα δύο νέα κρούσματα αφορούν δύο εργαζόμενες στα πλυντήρια του νοσοκομείου.

Οι δύο γυναίκες, δεν έχουν έχουν εμφανίσει ακόμη συμπτώματα ωστόσο υπεβλήθησαν σε προληπτικό τεστ, το οποίο βγήκε θετικό στον κορωνοϊό.

Οι εργαζόμενες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα και παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό.