Νομός Χανίων ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χανιά: Στην Αθήνα ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης για συνάντηση με την Υπουργό Πολιτισμού

Åðßóêåøç ôçò Õðïõñãïý Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý Ëßíáò Ìåíäþíç óå ìíçìåßá êáé áñ÷áéïëïãéêïýò ÷þñïõò ôùí ×áíéþí ÊñÞôçò, ÔåôÜñôç 19 Âåöñïõáñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÕÐ. ÐÏËÉÔÉÓÌÏÕ)

Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη 15/11/2023, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, συνοδευόμενος από τους Αντιδήμαρχους, Τεχνικών Υπηρεσιών, Μιχάλη Καλογριδάκη και Δόμησης και Δημοτικής Περιουσίας, Νίκο Χαζιράκη.

Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι θα πραγματοποιήσουν συνάντηση στο Υπουργείο Πολιτισμού, με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για θέματα που αφορούν στον Δήμο Χανίων, μεταξύ άλλων, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) και ο προγραμματισμός απαλλοτριώσεων.

Κατά την απουσία του Δημάρχου, τα καθήκοντά του θα ασκεί -όπως ορίζεται-, ο Αντιδήμαρχος, Τάσος Αλόγλου.ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ