Γεύση - Ψυχαγωγία

Αλλάζουν οι συχνότητες στην τηλεόραση – Πότε θα συντονίσουμε ξανά τα κανάλια

Η απελευθέρωση του Ψηφιακού Μερίσματος προαπαιτεί τη μεταβολή των συχνοτήτων που χρησιμοποιεί η Ψηφιακή τηλεόραση, οπότε θα καταστεί αναγκαίο οι πολίτες να προβούν σε επανασυντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών τους. Με την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα επιτευχθεί η κατάταξη των τηλεοπτικών περιεχομένων (προγραμμάτων) με βάση συγκεκριμένους κανόνες, με αποτέλεσμα τον ολοκληρωμένο συντονισμό των τηλεοπτικών δεκτών των πολιτών, ώστε παράλληλα με τις αλλαγές συχνότητας να πραγματοποιηθεί και η ορθή τοποθέτηση των προγραμμάτων. Έτσι, εξασφαλίζονται, αφενός η εύρυθμη λειτουργία της τηλεοπτικής αγοράς και αφετέρου η ελάχιστη δυνατή όχληση των πολιτών με αποφυγή πολλαπλών επανασυντονισμών των δεκτών τους. Σημειώνεται ότι ο Αριθμός Προγράμματος (LCN) είναι απαραίτητη τεχνική παράμετρος για να καταστεί δυνατή η μετάδοση των τηλεοπτικών προγραμμάτων από τους παρόχους δικτύου.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς τον υπουργό για τον ορισμό αριθμητικών ευρών τιμών ή/και τιμών Αριθμού Προγράμματος (Logical Channel Number, LCN) και κανόνων απόδοσης αυτών, ανά κατηγορία περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής, για τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ΕΡΤ Α.Ε. και τους λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς παρόχους τηλεοπτικού περιεχομένου.

Τα υπόλοιπα άρθρα της τροπολογίας, περιγράφονται στη σχετική έκθεση του ΓΛΚ:

– Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις του Οργανισμού του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (π. δ. 40/2020) και συγκεκριμένα:

α. Προστίθεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η μέριμνα για θέματα προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

β. Επανακαθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων που μπορούν να προΐστανται συγκεκριμένων οργανικών μονάδων του ιδίου Υπουργείου.

– Διευρύνεται το περιεχόμενο της ισχύουσας νομοθετικής εξουσιοδότησης (άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4674/2020), με την οποία προβλέπεται ο ορισμός των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ταυτοποίησης ως Αρχές Εγγραφής σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης για την υλοποίηση του Κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Κ.Σ.Η.Δ.Ε.) και καθορίζονται περαιτέρω, η σχετική διαδικασία, τα καθήκοντα στελεχών φορέων του δημόσιου τομέα καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ή τεχνικό ζήτημα.

Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4053/2012 σχετικά με την παροχή και τη χρηματοδότηση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

α. Εξαιρούνται από την καθολική υπηρεσία οι υπηρεσίες εκείνες των οποίων οι τιμές ή / και οι όροι με τους οποίους προσφέρονται έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης διαπραγμάτευσης ή εμπορικής συμφωνίας ή ειδικής προσφοράς στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών ή άλλου είδους αναθέσεων στο φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, ο οποίος υποχρεούται να αποτυπώνει διακριτά τις εν λόγω υπηρεσίες στο κοστολογικό του σύστημα που εγκρίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ..

β. Θεσπίζεται η υποχρέωση του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας να παρέχει τη δυνατότητα: i) ιχνηλάτησης όλων των ταχυδρομικών αντικειμένων της καθολικής υπηρεσίας ως πρόσθετη ειδική διαχείριση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με την ειδικότερα οριζόμενη διαδικασία και ii) διάθεσης ηλεκτρονικού γραμματοσήμου.

γ. Καθορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.

δ. Παρατείνεται κατά ένα (1) ακόμα έτος (και για το 2021), η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό μέρους της αποζημίωσης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, από το επαληθευμένο από την F,ETT καθαρό κόστος παροχής της υπηρεσίας αυτής, που υποβάλλει ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ως ανώτατο όριο του ποσού που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό ως Υπηρεσία Γενικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) και αποδίδεται στο ΦΠΚΥ, παραμένει το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ή μέρος αυτού μπορεί να αποδοθεί και εντός του έτους 2()2(), υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

dikaiologitika.grΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ