ΕΛΛΑΔΑ

24ωρη πανελλαδική απεργία για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο

ÄåìÝíá ðëïßá óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ ëüãù ôçò 24ùñçò áðåñãßáò ôçò ÐáíåëëÞíéáò ÍáõôéêÞò Ïìïóðïíäßáò ôçí ÄåõôÝñá 3 Óåðôåìâñßïõ 2018. Ïé íáõôéêïß áðåñãïýí æçôþíôáò ôçí õðïãñáöÞ óõëëïãéêÞò óýìâáóçò åñãáóßáò óôá ðëçñþìáôá ôçò áêôïðëïÀáò. Ç áðåñãßá ðñáãìáôïðïéåßôáé ìåôÜ ôçí Üêáñðç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áí ôï ìåóçìÝñé ôçò ÐáñáóêåõÞò åêðñüóùðïé ôçò ÐáíåëëÞíéáò ÍáõôéêÞò Ïìïóðïíäßáò ìå ôïí Óýíäåóìï Åðé÷åéñÞóåùí Åðéâáôçãïý Íáõôéëßáò. (EUROKINISSI/ÂÁÓÉËÇÓ ÑÅÌÐÁÐÇÓ)

Σε κινητοποιήσεις προχωρά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, προκειμένου να εκφράσει τη διαφωνία της με το υπό κατάθεση και συζήτηση στη Βουλή αναπτυξιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα η ΠΝΟ αποφάσισε να πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ